evergreen 507

כתובת: Evergreen Brooklyn 507

מדינה: New York USA

מאפיינים: בניין 5 קומות, 21 דירות

משך זמן צפוי: 3 שנים 

התחלת פרויקט: ינואר 2018

סטטוס: סגור למשקיעים חדשים

WhatsApp Image 2017-12-27 at 09.12.32.jp

המבנה במקור

WhatsApp Image 2018-02-07 at 16.35.07(1)

המבנה במקור

WhatsApp Image 2018-02-07 at 16.35.06.jp

המבנה במקור

WhatsApp Image 2018-05-28 at 12.47.44.jp

התארגנות הריסה

WhatsApp Image 2018-03-27 at 15.46.34.jp

התחלת עבודות הריסה

WhatsApp Image 2018-05-06 at 11.24.22.jp

התחלת עבודות הריסה

WhatsApp Image 2018-11-28 at 10.02.32.jp

שטח לאחר הריסה

WhatsApp Image 2018-05-06 at 11.24.23.jp

התארגנות הריסה

WhatsApp Image 2018-05-28 at 12.47.44(1)

התארגנות הריסה

WhatsApp Image 2019-01-13 at 09.33.34.jp

התחלת עבודת יסודות

WhatsApp Image 2018-10-15 at 19.57.53.jp

התחלת עבודת יסודות

WhatsApp Image 2018-10-15 at 19.57.54.jp

גל ויואב על רקע האתר

WhatsApp Image 2019-02-18 at 18.31.36(1)

המשך עבודת יסודות

WhatsApp Image 2018-11-28 at 10.02.34.jp

המשך עבודת יסודות

WhatsApp Image 2019-01-13 at 09.33.32.jp

התחלת עבודת יסודות

WhatsApp Image 2019-03-26 at 16.01.08.jp

סיום יסודות והתחלת שלד

WhatsApp Image 2019-01-13 at 09.33.35.jp

סיום יסודות והתחלת שלד

WhatsApp Image 2019-01-23 at 19.49.49.jp

סיום יסודות והתחלת שלד

WhatsApp Image 2019-06-02 at 19.50.14.jp

המשך עבודות יסודות ושלד

WhatsApp Image 2019-02-18 at 18.31.36.jp

המשך עבודות יסודות ושלד

WhatsApp Image 2019-03-26 at 16.01.08(1)

המשך עבודות יסודות ושלד

WhatsApp Image 2019-06-02 at 19.50.16.jp

המשך עבודות יסודות ושלד

WhatsApp Image 2019-04-15 at 06.51.53.jp

המשך עבודות יסודות ושלד

WhatsApp Image 2019-04-15 at 06.51.54.jp

המשך עבודות יסודות ושלד

WhatsApp Image 2019-07-05 at 16.11.30(1)

Shoes to Shine

WhatsApp Image 2019-04-11 at 16.21.56.jp

Less is More

WhatsApp Image 2019-07-05 at 16.11.30.jp

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-06-02 at 19.50.17.jp

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-06-02 at 19.50.13.jp

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-06-02 at 19.50.16.jp

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-08-30 at 19.26.43.jp

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-08-30 at 19.26.43(2)

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-08-30 at 19.26.43(1)

Lemon Detox

לבן.jpg

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-08-30 at 19.26.44.jp

Lemon Detox

WhatsApp Image 2019-08-30 at 19.26.44(1)

Lemon Detox