סיכום רבעון שני 2014

הערכות שחקים לגבי השווקים

המשך צמיחה סבירה בליווי סביבת ריבית )מחיר כסף( בשפל עוזרת לנו לגבש הנחות
לרבעון השלישי של השנה. יש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע
לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו מצביעים על יציבות מאקרו
כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

 

רישיון מתכנן פיננסי מוסמך:

 

בשנת 2013 השלמנו את לימודי ההסמכה במחזור א' בישראל, לתואר מתכנן פיננסי מוסמך CFP וקיבלנו את הרישיון הבינ"ל לתכנון פיננסי. הרישיון ניתן ע"י FPSB הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ואיגוד המתכננים הפיננסים בישראל.

 

המצב הביטחוני:

 

משתתפים בכאב משפחות החיילים הנופלים וגאים בעבודה המדהימה שצה"ל מבצע. בזכות החיילים והעורף שלנו הכלכלה בישראל היא צוק איתן ושינויים בבורסה המקומית שלנו לא צפויים להשפיע על הכלכלה העולמית בטווח של הרבעון הקרוב. עלויות המבצע צפויות להחליף את תכנית מע"מ 0% של שר האוצר... כלים שלובים אמרנו?

 

בועת נכסים לפנינו?

 

ג'נט ילן הנגידה האמריקאית משאירה את שיעור הריבית סביב 0.25% שנה נוספת מעל המצופה  ובכך מסכנת אותנו בהמשך פמפום מחירי הנכסים עד למצב של התפוצצות בועה. בשנה האחרונה אנו גורסים שמחירי הנכסים ובעיקר הנדל"ן גבוהים מאוד.

נמתין להעלאות ריבית הראשונות ונפעיל את שיטת הרמזורים במודל מאקרו+ הנכם מוזמנים לאתר החדש שלנו להכרת המודל.

ריבית:

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.75%, כלומר ריבית פריים של 2.25% גם קרנית פלוג, הנגידה שלנו מחכה לנגידה האמריקאית...

אינפלציה:

מתחילת השנה עלתה האינפלציה ב0% כלומר יציבות מדד יולי ואוגוסט צפויים לתרום עוד 0.5%- אנו נמצאים בתוך יעד האינפלציה השנתי של 1%-3% לשנת 2014 בחלק התחתון של הציר. האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה  מתחת ל 2%.

 

צמיחה:

ירידה בקצב הצמיחה העולמי מ3.2% ל2.8% אבל התאוששות המשק האמריקאי נמשכת במרץ. האינפלציה בארה"ב מדגדגת את ה 2% ונראה שיתנו לכדור להמשיך להתגלגל עד 3% לפני שיעלו את הריבית ויעצרו את הכלכלה לאט.

נבחן  את שהתרחש במדדים המובילים בחציון הראשון 2014:

מדד ת"א 100 עלה בסיכום חצי שנתי של 2014 ב-4.27%, מדד ת"א 25 עלה ב-4.7%, מדד האג"ח הכללי עלה ב-3.7% לא מרשים במיוחד, בנטרול המצב הביטחוני צפוי שיפור בסוף שנה.

עליה מתונה באג"ח נדנדה מושלמת במניות.

גרף 2 2014.png

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.