devoe 196

התחלת הריסה- נובמבר 2017

פירוק תשתיות גז ומים

המשך הריסה

המשך הריסה

סיום הריסה

תחילת חפירת יסודות

ניקוי שטח וחפירת יסודות

ניקוי שטח וחפירת יסודות

פירוק תשתיות

הקמת יסודות

הקמת יסודות

הקמת יסודות

התחלת שלד

חיזוק יסודות מול בניין שכן

מראה כללי אתר בנייה מגודר

סיום שלד

עבודות פנים

בניית שלד

בניית שלד- גל ויואב

עבודות פנים

מראה מבחוץ לאחר סיום שלד ובאמצע עבודת פנים

לקראת סיום עבודת פנים

תשתיות חשמל

מראה מבחוץ לקראת סיום עבודות פנים

עבודת פנים- צילום מתוך הבית

צילום חלק אחורי לקראת סיום

צילום חלק קדמי לקראת סיום