סיכום רבעון ראשון 2014

הערכות שחקים לגבי השווקים

המשך צמיחה סבירה בליווי סביבת ריבית (מחיר כסף) בשפל עוזרת לנו לגבש הנחות לרבעון השני של השנה. יש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

 

המהלך של הרבעון הראשון:

בסקירה הקודמת המלצנו על תמהיל ממוצע של 20% מניות בשל חולשת אגרות החוב הצפויה ואכן המניות עלו יפה ברבעון הראשון ומי שאימץ את ההמלצות שמח...

 

ריבית:

לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 0.75%, כלומר ריבית פריים של 2.25%, ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. בשל התלות במשק האמריקאי צפי משמעותי להעלאת ריבית בפאתי 2015 והלאה.

 

מחירי הנדל"ן וממשלת ישראל:

לאחרונה הממשלה לוקחת קרדיט על הורדה צפויה במחרי הנדל"ן אנו מסכימים עם הערכה זו רק ההבדל שהיא תלויה בעיקר בגובה הריבית בארה"ב ולא בהצלחת הממשלה שלנו... תזכרו את זה בבחירות הבאות...

 

אינפלציה:

מתחילת השנה ירדה האינפלציה ב 0.8% כלומר יציבות- אנו נמצאים בתוך יעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לשנת 2014 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה 1.8%. 

 

צמיחה:

המשק הישראלי צמח בשנת 2013 ב- 3.3%, בדומה לצמיחה ב-2012 והרבה פחות מהצמיחה ב-2011 4.6% ו-2010 5.7%. מהנתונים עולה כי המשק הישראלי צמח יותר ממרבית המשקים בעולם. אחוז האבטלה בישראל- 6.3%- הוא מהנמוכים בעולם. רק בגרמניה ויפן האבטלה נמוכה יותר. בנק ישראל עדכן את הצמיחה הצפויה לקצב חלש יותר של 2.8% בשנת 2014.

 

נבחן  את שהתרחש במדדים המובילים ברבעון הראשון 2014:

מדד ת"א 100 עלה בסיכום הרבעון הראשון לשנת 2014 ב-5.2%, מדד ת"א 25 עלה ב-4.7%, מדד האג"ח הכללי עלה ב- 2%.

 

מדדים מובילים 2014

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.