סיכום רבעון שני 2013

הערכות שחקים לגבי השווקים

לאחר שהערכנו בחודש אפריל שיש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

 

מס על משפרי דיור?

שר האוצר יאיר לפיד הכריז על הטלת מס של 3.5% על משפרי דיור דבר שגרם לעליה של 30% ביולי בקרב נוטלי המשכנתאות שממהרים לסגור עסקאות טרם הגעתו של המיסוי. האוצר חזר בו בינתיים מכוונה זו אך הניסיונות לקירור שוק הנדל"ן לא הועילו עד היום. ייתכן שנראה הכבדה במיסוי בשנת 2014.

ריבית

הריבית היא מחיר הכסף. ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכול בידיי הריבית. ריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי בחודש יולי בגובה 1.25%, כלומר ריבית פריים של 2.75%. הודעת ריבית הבאה לאוגוסט תפורסם ב 29 ליולי והקונצנזוס שהריבית תוותר ללא שינוי.

אינפלציה

מתחילת השנה עלתה האינפלציה ב 1.3% כלומר יציבות- אנו נמצאים בתוך יעד האינפלציה השנתי של 1%- 3% (האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה 2%). המדד המשולב למצב המשק עלה ביוני ב 0.1% ומראה לנו את הכיוון של המשך צמיחה איטית.

 

עונת המלפפונים בבורסה

חום יולי אוגוסט מביא למשק האטה בפעילות הכלכלית (לא רק בכדורגל), ומאידך אין יכולת למדוד את העומק ואת משך הזמן של האטה זו. מכאן שמחזורי המסחר ימשיכו להיות קטנים יחסית. מנכ"לית הבורסה הגברת לבנון התפטרה על רקע הפעילות של הבורסה כשבעצם יש קשר ישיר למיסוי הכבד שהבריח מכאן את המשקיעים הזרים.

הרגולציה מכבידה על הקיפי המסחר יוצרת אי וודאות ויש לטפל בה בכדי לעורר את צמיחת המשק שלנו.

ועדיין הבורסה היא המלך עד סוף השנה....

נבחן  את שהתרחש במדד ת"א 100 מתחילת השנה

01/01/2013 מדד ת"א 100 עומד על 1074 נקודות, 18/07/2013 מדד ת"א 100 עומד על 1111 כלומר מדד ת"א 100 הניב 3.5% תשואה מתחילת השנה.

מדדים מובילים 2014

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.