סיכום רבעון שלישי 2013

הערכות שחקים לגבי השווקים

לרבעון האחרון של השנה יש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

 

סיכוני 2014

בספטמבר פרסם בנק ישראל שמחיר דירה ממוצעת מ 2008 עד 2012 עלה ב 54% בעוד שהכנסות משקי הבית עלו ב 20% בלבד. החשש הוא לא רק מהעלאות ריבית מאמצע 2014 אלה מחדלות פירעון שתבוא בעקבותיה של משקי בית שלא יצליחו לממן את המינוף הגבוה שלקחו באמצעות המשכנתא שלוו לצורך רכישת נדל"ן. 35% מהמשכנתאות בישראל הן בחשיפה לשיעור הפריים או במילים אחרות לריבית בנק ישראל.

 

ריבית

הריבית היא מחיר הכסף. ככל שאנו מעמיקים במודלים מורכבים ורגרסיות ארוכות טווח של אינסוף פרמטרים לבסוף המסקנה היא פשוטה, הכול בידיי הריבית. לאחר שהופחתה הריבית לרמות שפל היסטורי בגובה 1.0%, כלומר ריבית פריים של 2.50% ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. החלטת הריבית הבאה היא ב 28/10/13 תהיה כנראה ללא שינוי.

 

אינפלציה:

מתחילת השנה עלתה האינפלציה ב 1.8% כלומר יציבות ברמת המחירים. אנו נמצאים בתוך יעד האינפלציה השנתי של 1%- 3% (האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה 1.9%). המדד המשולב למצב המשק עלה ביוני ב 0.1% ומראה לנו מגמה של המשך צמיחה איטית.

 

ראלי סוף שנה או SITTING DUCK?

באוגוסט לא נשברנו מהאיום הסורי עלינו במידה וארה"ב תתקוף בסוריה... ואכן העננה חלפה בטווח הקצר מעל הבורסה בתל אביב וחזרנו לרמות שיא יחד עם זאת אנו ערים לסיכוני האבטלה מהסעיף הראשון.

 

נבחן  את שהתרחש במדד ת"א 100 מתחילת השנה:

01/01/2013 מדד ת"א 100 עומד על 1076 נקודות, 07/10/2013 מדד ת"א 100 עומד על 1152 נקודות כלומר מדד ת"א 100 הניב 7 אחוזי תשואה מתחילת השנה. 

מדדים מובילים 2014

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.