סיכום רבעון ראשון 2015

הערכות שחקים לגבי השווקים

ריבית ואבטלה בשפל יחד עם צמיחה חיובית צפויה עוזרים לנו לגבש הנחות לרבעון השני של השנה. יש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו  מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

רישיון מתכנן פיננסי בינ"ל:

בשנת 2013 הוצאנו את הרישיון הבינ"ל לתכנון פיננסי. הוסמכנו ע"י FPSB הארגון הבינלאומי לתכנון פיננסי ואיגוד המתכננים הפיננסים בישראל.

היה מנוע?

מה הניע את שוק ההון וגרם לתשואות של כ3% ברבעון הראשון של השנה? מחיר הכסף הנמוך הנובע מהריבית הנמוכה בארה"ב ולכן גם בישראל גורם לציבור להפנות משאבים רבים לכיוון המניות על חשבון הר השקלים שיושב בחשבונות העו"ש, בפיקדונות ובתוכניות החיסכון.

ריבית

לאחר שהופחתה הריבית במרץ לרמות שפל היסטורי בגובה 0.1%, כלומר ריבית פריים של 1.6% ניתן רק לעקוב אחר התפנית לכיוון העלאות ריבית. הערכה כי הריביות בארה"ב יחלו לעלות רק מאוגוסט 2015 ולכן בחודשים הקרובים לא צפויים לשינוי בגובה הריבית בישראל.

אינפלציה

מתחילת השנה ירדה האינפלציה ב 1.3% כלומר יציבות- אנו נמצאים בתוך יעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לשנת 2015 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה כ1% כלומר ביעד.

צמיחה

המשק הישראלי צמח בשנת 2014 ב-2.3% בקרוב, הרבה פחות מהצמיחה ב-2013 3.3%. הצמיחה ב2015 עודכנה וצפויה להיות כ3.5% ראו הקו הירוק בגרף.

האבטלה

האוצר התריע על קצב של מעל 7% אבטלה בשנים האחרונות אבל השנה הקצב עומד כבר על 5.6% מה שמגביר את קצב הצמיחה.

הדולר

בד"כ אנו מתעלמים מהמטבע הזר כי הוא אינו ניתן לתחזית אבל השנה השקל עבר פיחות משמעותי מול הדולר ומגרד מלמטה את ה4₪ לדולר וצפוי להישאר ברמה זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבעון ראשון 2015.png

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.