סיכום שנתי 2013

הערכות שחקים לגבי השווקים

המשך צמיחה סבירה בליווי סביבת ריבית (מחיר כסף) בשפל עוזרת לנו לגבש הנחות לרבעון הראשון של השנה. יש מקום לשמור על הפריסה הנוכחית של הסיכון הממוצע לכל תא משפחתי הנמצא ברמות סיכון של 20% מניות ויותר. לקוחות שלהם פחות מ20% מניות יש מקום לשקול עליה של מדרגה במניות ל 20% כיוון שאג"ח מדינה צפוי לתשואה נמוכה ב 2014, ומכיוון ששיטת ה"רמזורים" שלנו מצביעים על יציבות מאקרו כלכלית, אנו משמרים הערכה זו לרבעון הקרוב כלומר ללא שינוי.

 

 

המהלך של השנה

המודל של שחקים פלוס עוסק בניהול סיכונים הן בשוק ההון והן סיכונים תפעוליים.

השנה הפעלנו ניהול סיכונים תפעולי והתרענו פעמיים על צורך בהפעלת שיקול דעת לגבי שני אירועים של מיזוגי ענק בשוק ההון הישראלי. במיזוג הראשון  חיזקנו את הלקוחות להישאר בבית ההשקעות החדש כיוון שאימץ את אנשי המקצוע הטובים שעבדו בבית הממוזג ובמיזוג השני המלצנו לעבור בית השקעות כיוון שבעת המיזוג השני פוטרה שדרה איכותית של מנהלי השקעות בשל כניסת הנהלה חדשה.

 

ריבית:

לאחר שהופחתה ריבית בנק ישראל לרמת שפל היסטורית של 1.0%, וריבית הפריים ירדה ל 2.50% ניתן רק לעקוב ולראות מתי תתבצע תפנית לכיוון העלאות ריבית. החלטת הריבית הבאה ב 27/01/14 צפויה להיות ללא שינוי.

 

אינפלציה:

מתחילת השנה עלתה האינפלציה ב 1.8% כלומר יציבות- אנו נמצאים בתוך יעד האינפלציה השנתי של 1%-3%, לשנת 2014 האינפלציה החזויה 12 חודשים קדימה הינה 1.8%.  

 

צמיחה:

המשק הישראלי צמח בשנת 2013 ב-3.3%, בדומה לצמיחה ב-2012 והרבה פחות מהצמיחה ב-2011 4.6% ו-2010 5.7%. מהנתונים עולה כי המשק הישראלי צמח יותר ממרבית המשקים בעולם. אחוז האבטלה בישראל- 6.3%- הוא מהנמוכים בעולם. רק בגרמניה ויפן האבטלה נמוכה יותר.

 

נבחן  את שהתרחש במדדים המובילים בשנה שחלפה:

 

מדד ת"א 100 עלה בשנת 2013 ב 15%, מדד ת"א 25 עלה ב 12.1%, מדד הנאסד"ק עלה ב 38% מדד ה S&P 500 עלה ב 30%.

 

מדדי האג"ח מעט אכזבו: מדד האג"ח הכללי הניב 5.3%, צמוד מדד טווח בינוני הניב 2.8% בלבד, מדד תל בונד 20 הניב 5.8%.

 

לשנת 2014 אנו צופים תשואות נמוכות יותר באגרות החוב.

מדדים מובילים 2014

מקור: אתר הבורסה לניירות ערך

אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם בסקירה

ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים מבוססים על איסוף נתונים מאקרו כלכליים  ובעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל. אין בסקירה ו/או באיתותים שיסופקו על ידי שחקים פלוס כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך כלשהם. שחקים פלוס מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברות הנסקרות ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

מסמך זה אינו מכיל הצעה או שידול לכל עסקה שהיא, למרות שהמידע במסמך זה נאסף ממקורות מהימנים ככל הידוע לנו, אין ערובה למידת הדיוק והמושלמות שבו. מסמך זה מוגש לכם למטרות אינפורמטיביות בלבד, ובתנאי שלא יהווה בסיס עיקרי להחלטה כלשהי על ביצוע השקעה. על כל משקיע לקבוע בעצמו את מידת הנאותות של ההשקעה, בהתבסס על שיקולי החוק, המס והחשבונאות הנוגעים לאותו משקיע, אין במסמך זה משום נטילת אחריות של החברה או מי מעובדיו לגבי החלטה כלשהי על ביצוע ההשקעה.